Waaloord; procesbegeleiding waterbeleid Woerden; projectbegeleiding waterbeleid;

Aan het werk

inspiratiesessie

Speel met de tijd - inspiratiesessie

Begin mei verzorgde ik een inspiratiesessie in het kader van de Groene Hart Academie en lerende organisatie, de gemeente Woerden. Tien deelnemers gunden zichzelf deze tijd en waren nieuwsgierig genoeg om zich dat lunchuurtje door mij mee te laten nemen in het thema ’Spelen met tijd- de kunst van vertragen’. En een mooie momenten en inzichten leverde dat op!

Het mooiste, bijna magisch, moment was toen de deelnemers in tweetallen aan het oefenen waren met een jongleerbal in het ‘’fixeren-incasseren en reageren’’. Ze gingen helemaal op in de opdracht, waren de tijd vergeten, hadden alle aandacht voor hun maatje en de bal. Je impuls om de bal te vangen of op te rapen niet (meteen) uitvoeren, maar eerst eens kijken hoe de bal (symbool voor een probleem, vraag) erbij ligt. En dan pas reageren. Door de vertraagde reactie ervoeren de deelnemers dat er meer contact en afstemming met de ander was. Er soms een verrassende reactie kon ontstaan én dat de hele ruimte werd gebruikt!

De jongleerbal als symbool voor vertragen. Eén bal is meegenomen. Hopelijk nodigen de deelnemers collega’s uit in het oefenen met vertragen. Voor meer contact en kwaliteit. Vertragen, onmisbaar in een lerende organisatie. Ik zorg graag voor de nodige inspiratie en vertraging.

Marieke Leentvaar, 11 mei 2019

Klimaatslim boeren op veen

29/11/2018 door Marieke Leentvaar

Klimaatslim boeren op veen

In 2018 bouwde Marieke Leentvaar vanaf het prille begin mee aan het uitdagende programma Klimaatslim boeren op veen in het Groene Hart Oost. Deze vernieuwende samenwerking van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de agrarische gebiedscollectieven Rijn Vecht & Venen en Rijn & Gouwe Wiericke borduurt voort op eerdere goede samenwerking bij oa de toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide. Mijn rol was kwartiermaken bij het opzetten van het programma door deze partijen dat gaat over het zetten van concrete stappen voor klimaatadaptatie in het veenweidegebied met boeren: CO2 reductie, afremmen bodemdaling, vergroten biodiversiteit, verbeteren waterkwaliteit en vergemakkelijken bedrijfsvoering. Ik vond het mooi om samen met de agrariërs en het waterschap te komen tot een gebiedsgerichte aanpak per veenweidepolder! Iedere polder kent immers een andere grondslag, andere ondernemers, andere knelpunten en kansen. Zaak ook om ruimte te nemen voor onderzoek en monitoring. Het vierjarig programma is inmiddels aangebodenvoor financiering  bij de landelijke klimaattafels waarbij er van wordt uitgegaan dat een kwart door de deelnemende agrariërs wordt bijgedragen.

In de geest van de Omgevingswet

11/04/2018 door Marieke Leentvaar

In de geest van de Omgevingswet

Werken in de geest van de Omgevingswet. Een veel gehoorde kreet. En lastig handen en voeten te geven. Het vraagt namelijk een goed waarnemingsvermogen: hoe doen we het nu in relatie tot de bedoeling van de wet? We storten ons vooral op de toekomst, op kennis (zijn we goed in), instrumentaria (ook) en plannen van aanpak. En daarmee vallen we snel terug op bekende patronen zonder dat we het doorhebben.

Een praktijkvoorbeeld bij een ambitieus waterschap. Het programmateam Implementatie Omgevingswet is 2 jaar geleden gestart met deelprojectleiders per domein: ICT-IM, planvorming, juridische zaken, VTH, communicatie en HR. Er kwamen inspirerende project startups, voor het programma en per domein en er werd gepoogd volgens een projectmatige aanpak te werken. Nu, na pilots en tussenproducten, komt het team tot de ontdekking dat een andere manier van samenwerken wellicht beter werkt.

We gooiden het roer om bij de eerstvolgende bijeenkomst. Allerlei praktische en gedetailleerde afstemmingen gaan immer prima bilateraal en op de wandelgangen. Dé vraag voor het overleg is: hoe zijn we nu eigenlijk bezig? Het team ging uitzoomen onder mijn begeleiding. Aan de hand van ter plekke gemaakte tekeningen van een botenvloot, als symbool voor hoe iedereen het programma en team nu beleeft, ontstond een geanimeerd en verhelderend gesprek. Het beeld was namelijk zeer divers!

Dat leverde gezamenlijke inzichten en ook vragen op. Op wat voor een boot staat de individuele projectleider eigenlijk? Hoe is de relatie met de andere boten van de Omgevingsteamvloot? Hoe zorg je dat anderen aan boord van jouw boot kunnen komen? Wacht je op een uitnodiging van een collega of ga je zelf enteren?  En hebben we de initiatiefnemer nog wel in beeld? Deze gezamenlijke reflectie zet mensen aan tot beweging en gezamenlijke aandachts- en actiepunten!

De eenvoud van de werkvorm doorbrak hier het patroon. Neem waar, benoem en deel wat er nu gebeurt bij het samenwerken. Kortom: zoom regelmatig uit om mensen wakker te schudden. Vanuit dat besef kan een ieder een kleine of grote beweging in de geest van de omgevingswet maken.

Lange Weide

18/08/2017 door Rienk Schaafsma

Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide

Heerlijk om deze zomer even afstand te kunnen nemen van het dagelijkse werk. En dan terug te kijken op de hectische voorzomer toen we druk bezig waren het mooie plan van de Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide (bij Driebruggen in Zuid-Holland) tot volwassenheid te brengen. Een plan dat gaat over aanpak van bodemdaling, CO2 emissie in samenhang met verhogen biodiversiteit en waterkwaliteit. Met en door boeren en waterbeheerder! Mooi om te merken dat onze aanpak werkt en anderen prikkelt. Het plan is ingediend voor POP3 subsidie bij de provincie Zuid-Holland door de boeren zelf, verenigd in de stichting Rijn & Gouwe Wiericke met voorman Gert vd Hoeven, in nauwe samenspraak met HDSR, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweide Innovatie Centrum. Mijn rol was het er voor zorgen dat een kansrijke POP3 aanvraag kon worden ingediend door de stichting met draagvlak bij genoemde partijen en de provincie. Met veel plezier en inzet heb ik hier met de hoofdrolspelers aan gewerkt. Het gaat dan om proces, inhoud en mensgerichte  samenwerking. Wat startte als een spannende onderneming (gaat het lukken met financiering en afspraken?) werd het snel een gezamenlijke aanpak en bijbehorende producten met enthousiasme en vertrouwen bij de partijen. Afspraken tussen partijen en met de deelnemende boeren in de polder Lange Weide zijn vastgelegd in overeenkomsten en er is een uitgebreid projectplan geschreven. Ieder doet zijn deel, alleen voor de (technische) uitvoering wordt een beroep gedaan op Europese middelen.

U maakt het verschil!

28/11/2016 door Marieke Leentvaar

Als trainer krijg ik na de eerste dag intervisie tussen mensen van het LEADER-programma veel vragen: Kun je de volgende intervisiedag aandacht besteden aan creativiteit, aan circulaire economie, aan private financiering? En ook: hoe pak ik iets aan? Waar moet ik beginnen? Wat is mijn rol?

Op 22 november 2016 tijdens de 2e intervisiedag hebben we uitgebreid stilgestaan bij deze vragen. Met Theorie U als belangrijkste werkvorm. Sleutel: hou het heel dicht bij jezelf. Een onderwerp als ‘sociale initiatieven’ is teveel een vaag containerbegrip. Nadat ik vragen stelde als: ‘Waarom maak jij je er druk over? ‘Waar loop jij nu warm voor?’ kwam het gesprek op gang.

De essentie van de U (van Theorie U) is voor mij: druk de pauzeknop in, benut stilte, zet je zintuigen open en verplaats je in de ander. En maak het bovenal persoonlijk: waar raakt het onderwerp je echt, wat is jouw missie? Zodat je niet bedenkt wat te doen maar het als vanzelf ontstaat. Niet door alleen met elkaar praten vanachter een tafel of met een flipover.

En dank blijkt weer wat een goud we met elkaar in handen hebben! Zoveel kennis, ideeën, inzichten, netwerken en andere zaken die we echt belangrijk vinden. We kunnen meer dan we denken blijkt ook weer uit deze intervisie dag. De deelnemers gingen vol inspiratie en acties weer terug naar Limburg, Overijssel of Rijnland. Dit zijn mijn mooiste dagen. Met dank aan (Theorie) U!