Waaloord; procesbegeleiding waterbeleid Woerden; projectbegeleiding waterbeleid;
 Waaloord; procesbegeleiding waterbeleid Woerden; projectbegeleiding waterbeleid;

Groene ruimte en water

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar bieden

 • Strategisch en bestuurlijk advies
 • Het opzetten van plan-, beleids- en gebiedsprocessen
 • Opstellen van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten
 • Ontwikkelen en schrijven van gebieds- en uitvoeringsprogramma’s
 • Het (helpen) aanjagen van projecten en gebiedsprocessen
 • Het opzetten pilots, leertrajecten en het zoeken van nieuwe wegen
 • Het organiseren van reflectieve werksessies en evaluaties
 • Persoonlijke coaching, teamcoaching, training

Waaloord als vrije actor

Wij helpen als vrije actor antwoord te vinden op de wat én hoe-vraag bij gebiedsgerichte ontwikkelingen in de groene ruimte. Van kringlooplandbouw, water en bodemdaling tot duurzame recreatie en energie.

Hoe geef je een gebiedsproces vorm? Welke stappen zijn nodig om tot een programma of project te komen? Hoe pak je opgaven in hun onderlinge samenhang aan? Hoe bepaal je wat je wel en niet doet in een steeds complexer speelveld? Hoe krijg je samenwerking in een gebied en meerdere thema's op gang?

We faciliteren de aanpak van diverse vraagstukken, benoemen inhoudelijk de essentie en maken met de opdrachtgever rollen, verantwoordelijkheden en acties helder. Ook kunnen we medewerkers, project- en teamleiders ondersteunen én schrijven actief mee aan benodigde producten (overeenkomsten, plannen, rapportages). Waarbij we altijd voor ogen houden: wat is nodig om het beoogde doel te bereiken. Dat doen we omgevingsbewust, rolbewust en daadkrachtig door ook te (voor)doen!

Als vrije actor leggen we verbindingen tussen beleid, beheer en uitvoering en geven een gebiedsgerichte aanpak in de groene ruimte vorm en inhoud. We verbinden vooral mensen: beleidsmakers, bestuurders, beheerders, boeren en andere ondernemers en bewoners.

Bel of mail ons om te verkennen of wij iets kunnen betekenen voor jouw specifieke vraag of situatie.

Ervaring

Wij werken in opdracht van waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, De Stichtse Rijnlanden, Vallei & Veluwe, AGV), provincies (Utrecht, Zuid-Holland, Drenthe, IPO, regiebureau POP/Netwerk Platteland), gemeenten (Stichtse Vecht, Terneuzen, Woerden) en stichtingen (Gebiedsontwikkeling Utrecht West, Utrechtse Waarden, Werk aan de Linie). 
 

Voorbeelden van ons werk zijn: 

 • kwartiermaken programma Klimaatslim boeren op veen in het Groene Hart Oost (HDSR en agrarische collectieven)
 • procesbegeleider programma LTO bestuurlijke vakgroep Akkerbouw 
 • begeleiden waterschappen bij invoering Omgevingswet en klimaatadaptatie (HDSR, HHSK en waterschap Vallei & Veluwe)
 • adviseur gebiedsgericht polderproces klimaatslim boeren polders Vlist (onderwaterdrainage, adaptieve kringlooplandbouw & biodiversiteit)
 • trekker gegunde POP3 aanvraag Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide: klimaatadaptatie in de praktijk van het veenweidegebied!
 • aanjagen / samenstellen projectvoorstel Bollenpolder van de Toekomst Duin- en Bollenstreek
 • expert deelname POP3 beoordelingscommissies Zuid-Holland en Utrecht
 • opzetten subsidieregeling Regionaal partnerschap Water en Bodem AGV en HDSR
 • projectleider nutriëntensamenwerking 15 organisaties in veenweidegebieden West-Nederland Kaderrichtlijn Water (KRW), opzetten bewust boeren projecten melkveehouderij
 • begeleiden en samenstellen visie Recreatie & Toerisme gemeente Stichtse Vecht en gemeente Woerden
 • planbegeleiding Landelijk Milieuoverleg Bloembollen / KAVB bij activiteiten op het gebied van bodem, water en bedrijf (KRW/POP3)
 • in coproductie opstellen Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019
 • procesbegeleiding en redactie Waterbeheerplan Aa en Maas 
 • advisering en coördinatie LEADER-aanpak (regionaal en landelijk); tussenevaluaties en teamsessies LEADER Aanjaag Groepen
 • faciliteren en adviseren van gebiedsprocessen