Procesbegeleiding ruimte en water

Spelen in jouw werk de volgende vragen een rol?

 • Hoe geef ik samenwerking in mijn project professioneel vorm? En wat is mijn rol daarin?
 • Hoe zorg ik dat mijn bestuur en mijn afdeling op elkaar zijn ingespeeld?
 • Welke stappen met wie zijn nodig om tot een helder en financierbaar programma te komen? 
 • Hoe pakken we onze opgaven aan?
 • Hoe verbind ik mijn wateropgave met (partijen in) de omgeving?
 • Hoe kan ik lokale initiatieven of projecten faciliteren, krijg ik beweging op gang?

Wij faciliteren de aanpak van bovenstaande vraagstukken, benoemen vlot de essentie en maken met de opdrachtgever rollen, verantwoordelijkheden en acties helder. Wij ondersteunen medewerkers, project- en teamleiders én schrijven actief mee aan benodigde producten (overeenkomsten, plannen, rapportages). Bel of mail ons om te verkennen of wij iets kunnen betekenen voor jouw specifieke vraag of situatie.

Waaloord biedt

 • Strategisch en bestuurlijk advies
 • Het begeleiden van plan-, beleids- en gebiedsprocessen
 • Persoonlijke  coaching, teamcoaching, training
 • Heldere teksten voor gebieds- en uitvoeringsprogramma’s
 • Het (helpen) aanjagen van projecten
 • Het organiseren van creatieve werksessies
 • Mediation bij conflicten tussen partijen

Wij leggen verbindingen tussen beleid, beheer en uitvoering, tussen water en ruimtelijke ontwikkeling, tussen stad en platteland. We verbinden vooral mensen: beleidsmakers, bestuurders, beheerders, boeren en andere ondernemers en bewoners.

Ervaring

Wij begeleiden (plan)processen, jagen aan en voeren projecten uit. In opdracht van waterschappen (recent Schieland en de Krimpenerwaard, De Stichtse Rijnlanden, Vallei & Veluwe, AGV), provincies (recent Utrecht, Zuid-Holland, Drenthe, IPO, regiebureau POP/Netwerk Platteland), gemeenten (Terneuzen, Woerden) en stichtingen (Gebiedsontwikkeling Utrecht West, Utrechtse Waarden, Werk aan de Linie). 

Enkele recente voorbeelden van ons werk zijn: 

 • begeleiden waterschappen bij invoering Omgevingswet en Ruimtelijke Adaptatie (HDSR, HHSK en waterschap Vallei & Veluwe)
 • faciliteren initiatieven tot en samenwerking bij POP3 projecten:  Toekomstbestendige veenweidepolder / Onderwaterdrainage Lange Weide ZH: ruimtelijke adaptatie in de praktijk van het veenweidegebied!
 • coaching beleidsmedewerkers en teams bij provincies en waterschappen
 • aanjagen / samenstellen projectvoorstel Bollenpolder van de Toekomst
 • deelname aan diverse provinciale POP3 adviescommissies
 • opzetten Subsidieregeling Regionaal partnerschap Water en Bodem AGV en HDSR
 • gang maken nutriëntensamenwerking van 15 organisaties in veenweidegebieden West-Nederland Kaderrichtlijn Water (KRW), opzetten bewust boeren projecten melkveehouderij
 • begeleiden en samenstellen visie Recreatie & Toerisme Woerden
 • planbegeleiding Landelijk Milieuoverleg Bloembollen / KAVB bij activiteiten op het gebied van bodem, water en bedrijf (KRW/POP3)
 • dagvoorzitter / faciliteren strategische sessies / Heidagen
 • redactie Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019
 • procesbegeleiding en redactie Waterbeheerplan Aa en Maas 
 • procesbegeleiding Actieprogramma Recreatie en Plattelandsontwikkeling Terneuzen
 • advisering en coördinatie LEADER-aanpak (regionaal en landelijk)
 • eindrapportage Interreg-programma WaterCap Taskforce
 • faciliteren en adviseren KRW gebiedsprocessen

BLOG

In de geest van de Omgevingswet

11/04/2018 door Marieke Leentvaar

Werken in de geest van de Omgevingswet. Een veel gehoorde kreet. En lastig handen en voeten te geven. Het vraagt namelijk een goed waarnemingsvermogen: hoe doen we het nu in relatie tot de bedoeling van de wet? We storten ons vooral op de toekomst, op kennis (zijn we goed in), instrumentaria (ook) en plannen van aanpak. En daarmee vallen we snel terug op bekende patronen zonder dat we het doorhebben. […]

lees meer

Lange Weide

18/08/2017 door Rienk Schaafsma

Heerlijk om deze zomer even afstand te kunnen nemen van het dagelijkse werk. En dan terug te kijken op de hectische voorzomer toen we druk bezig waren het mooie plan van aanleg van onderwaterdrainage in de polder Lange Weide  .. […]

lees meer

Op het fort

03/01/2017 door Marieke Leentvaar en Rienk Schaafsma

2017 staat voor ons in het teken van verder uitpakken. Na de letterlijke verhuizing in 2016 van Waaloord naar Fort Oranje kunnen .. […]

lees meer

U maakt het verschil!

28/11/2016 door Marieke Leentvaar

Als trainer krijg ik na de eerste dag intervisie tussen mensen van het LEADER-programma veel.. […]

lees meer

POP3

07/11/2016 door Rienk Schaafsma

Melkveehouders, bollenkwekers en hun professionele omgeving, zoals LTO, KAVB, gebiedscollectieven provincies en waterschappen én hun adviseurs zijn druk bezig met voorstellen voor duurzame landbouwprojecten.. […]

lees meer

Thuiswedstrijd gemeente Woerden

15/04/2016 door Marieke Leentvaar

Tevreden kijk ik naar wat we tot nu toe met een groep stakeholders in mijn eigen gemeente de afgelopen 3,5 maand bereikt hebben. […]

lees meer

Inspiratiedag Deltaplan Waterkwaliteit en Zoetwater Zuid

8/03/2016 door Rienk Schaafsma

Advisering Water meets Energiewerk! Op 21 januari 2016 kreeg ik de kans om de inspiratiedag Deltaplan Hoge Zandgronden en KRW Maas als dagvoorzitter te faciliteren: […]

lees meer

Tijd maken voor verbeeldingskracht

23/02/2016 door Marieke Leentvaar

Vrijdagochtend 18 februari 2016 stap ik met een dubbelgevoel in de trein naar Voorburg: […]

lees meer