Waaloord; procesbegeleiding waterbeleid Woerden; projectbegeleiding waterbeleid;
 Waaloord; procesbegeleiding waterbeleid Woerden; projectbegeleiding waterbeleid;

Water en Groene ruimte

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar voor:

 • Strategisch en bestuurlijk advies
 • Opzetten en begeleiden van plan-, beleids- en gebiedsprocessen
 • Creatieve gespreksleiding en inspiratieworkshops
 • Opstellen van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten
 • Ontwikkelen en schrijven van gebieds- en uitvoeringsprogramma’s
 • Aanjagen van pilots en leertrajecten
 • Reflectieve werksessies en lerende evaluaties
 • Persoonlijke coaching, teamcoaching, training

Ervaring / opdrachtgevers

Wij werken in opdracht van waterschappen (Rivierenland, Schieland en de Krimpenerwaard, De Stichtse Rijnlanden, Vallei & Veluwe, AGV), provincies (Utrecht, Zuid-Holland, Drenthe, Flevoland, IPO, regiebureau POP/Netwerk Platteland), agrarische gebiedscollectieven (Rijn, Gouwe- Wiericke, Weidehof Krimpenerwaard, ANLV Geestgrond, Rijn, Vecht & Venen), gemeenten (Stichtse Vecht, Terneuzen, Woerden) en samenwerkingsverbanden (Gebiedscommissie Utrecht West en Utrechtse Waarden, LEADER Aanjaaggroepen). 
 

Voorbeelden van ons werk zijn: 

 • interim programmamanager KRW en meewerkend adviseur Waterbeheerprogramma 2022-2027 (waterschap Rivierenland)
 • accountmanager Landbouw (waterschap Vallei en Veluwe)
 • procesregisseur Samenwerkingsverband Water Oost Veluwe (waterketen en klimaatadaptatie)
 • kwartiermaken programma Klimaatslim boeren op veen in het Groene Hart Oost (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en agrarische collectieven)
 • procesbegeleider programma LTO bestuurlijke vakgroep Akkerbouw 
 • begeleiden waterschappen bij invoering Omgevingswet en klimaatadaptatie (Hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Vallei en Veluwe)
 • adviseur gebiedsgericht polderproces klimaatslim boeren polders Vlist (onderwaterdrainage, adaptieve kringlooplandbouw & biodiversiteit; POP3)
 • trekker gegunde POP3 aanvraag Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide: klimaatadaptatie in de praktijk van het veenweidegebied!
 • opzetten project voor de Patrijs in de Bollenstreek (ANV Geestgrond)
 • aanjagen / samenstellen projectvoorstel Bollenpolder van de Toekomst Duin- en Bollenstreek bij voorbereiden Regiodeal
 • expert deelname POP3 beoordelingscommissies procincies Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland
 • opzetten subsidieregeling Regionaal partnerschap Water en Bodem AGV en HDSR
 • projectleider nutriëntensamenwerking 15 organisaties in veenweidegebieden
 • begeleiden en samenstellen visie Recreatie & Toerisme gemeente Stichtse Vecht en gemeente Woerden
 • planbegeleiding Landelijk Milieuoverleg Bloembollen / KAVB bij activiteiten op het gebied van bodem, water en bedrijf (KRW/POP3)
 • in coproductie met provincie opstellen Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019
 • procesbegeleiding en redactie Waterbeheerplan Aa en Maas 
 • advisering en coördinatie LEADER-aanpak (regionaal en landelijk); tussenevaluaties en teamsessies LEADER Aanjaag Groepen​
 • adviseur diverse strategische water- en milieuplannen Provincie Zuid-Holland